Sørvågen-modellen: Et nærings- og

lokalsamfunnsutviklingsprosjekt

- Bakgrunn
- Illustrert Prospekt (Pdf - 1,23 Mb)
- Statusrapport (per feb 2005)
- Avsluttende rapport

Prosjektet har utarbeidet et vell av bakgrunnsinformasjon og dokumentasjon.
For ytterligere informasjon, vennligst benytt vår kontaktskjema. 

Bakgrunnen for prosjektet

Tettstedet Sørvågen i Lofoten har lenge båret preg av å være gjennomfartssted mellom våre to kjente reiselivsmagneter, Reine og Å, men stedet er nå underveis i en positiv utviklingsprosess. En samkjøring av lokale tiltak – både eksisterende og framtidige –- vil kunne gi større gevinst for lokalsamfunnet, og styrke hver av de enkelte bestanddelene.

Etter søknad fra LTE AS bevilget Moskenes kommune midler til utarbeidelse av en prosjekt-beskrivelse med tiltak for videreutvikling av Sørvågen og utarbeidelse av en søknad om midler til gjennomføring av hovedprosjektet. Tanken er at resultatet, Sørvågen-modellen, i tillegg til å bidra til en bærekraftig utvikling på stedet Sørvågen, også skal ha overføringsverdi for resten av kommunen og distriktsnorge for øvrig. En styringsgruppe ble nedsatt med 2 representanter fra Moskenes kommune, 2 fra LTE, 1 fra lokale lag og foreninger, og en utpekt av grunneieren. I tillegg ble en arbeidsgruppe dannet, bestående av Ottar Schiøtz, Robert Walker og Lars Wulff-Nilsen. Arbeidsgruppen skal legge fram konkrete forslag til styringsgruppen og sørge for gjennomføring av disse.

Tanken bak Sørvågen-prosjektet er å gjennomføre et lokalsamfunnsbasert nærings- og utviklingsprosjekt  med bakgrunn i nedenstående hovedelementer, og gjennom dette skape en modell som vil kunne overføres til andre liknende distriktskommuner:

  • Kompetansehevingstiltak: Videreføring av Høgskoleutdanninga og øvrige utdanningstiltak

  • Innovasjoner innen lokalsamfunnsbasert reiselivsutvikling

  • Samarbeid og synergi: Å dra sammen for ny vekst i lokalsamfunnet

  • Stimulere tilflytting til Sørvågen og omegn gjennom en rekke direkte markesdsrettede tiltak

Dette skal gjøres med utgangspunkt i de stedlige ressursene, både menneskelige og andre:


Til sidetoppen ...

Sørvågen-prosjektet/Sørvågen modellen er basert på 30 års sammenhengende og målrettet utvikling. Progresjonen mot nåværende mål kan gjengis skjematisk i følgende tabell:

Les mer om bakgrunnen for Sørvågen prosjektet.

Klikk her
for en kortfattet prosjektbeskrivelse (PDF-dokument, 96 kb)

Klikk her for å se prospektet "Sørvågen-prosjektet: steds- og næringsutvikling i praksis" (PDF - 1,23 Mb)

Klikk her for statusrapport per februar 2005.

Klikk her for å lese prosjektrapporten

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon (Klikk her).

Til toppen ...