Sørvågen-prosjektet: Hva har skjedd etter snart ett år?

Sørvågen-prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av 6 representanter fra næringsliv, kommune og foreningsliv. I tillegg finnes en arbeidsgruppe under LTE på Sørvågen som legger fram ideer for styringsgruppen og følger opp med gjennomføringen av evt vedtak i styringsgruppen.

Arbeidsgruppen utviklet et program bestående av 4 hovedfelt:
1) Kommunikasjon og informasjon
2) Forskning og utdanning
3) Næringsvekst og entreprenørskap
4) Sted, samfunn og trivsel

Innenfor disse 4 hovedområdene foreslo arbeidsgruppen følgende konkrete prosjekter:

1) Kommunikasjon og informasjon
a) Videreutvikling av Sørvågens websider
b) Utvikling av Moskenesradion gjennom bl a sendinger over internett
c) Markedsundersøkelse - framstøt overfor potensielle tilflyttere med tanke på tilbakeflytting/innflytting

2) Forskning og utdanning
a) Forskningsstasjon i Lofoten i samarbeid med bl a Høgskolen i Bodø
b) Høgskoleutdanning i samarbeid med Høgskolen i Bodø

3) Næringsvekst og entreprenørskap
a) Gamle Sørvågen kino/ungdomshus
b) Reiselivsutvikling gjenom bl a turoperasjon
c) Et hittil konfidensielt næringsprosjekt (mulig bedriftsetablering)

4) Sted, samfunn og trivsel
a) Sørvågen Vel
b) Estetikk, bygnings- og landskapsvern (eks. Moskenes Hovedgård)

Disse 10 delprosjektene ble betraktet av arbeidsgruppen og styringsgruppen som deler av ett helhetlig og sammenhengende prosjekt, som ble kalt for Sørvågen-modellen. Prosjektet ble utredet av arbeids-gruppen og samlet i et hefte som ble trykt i et begrenset antall - og som senere skal legges ut her i PDF-format.

Etter at prosjektbeskrivelsen var utformet begynte arbeidet med å overbevise myndighetene om at dette var noe å satse på. Representanter for styringsgruppen og arbeidsgruppen  hadde 17. september 2004 et møte med Nordlandfylkeskommune i Bodø. Sakspapirene våre hadde imidlertid ikke nådd fram til rette vedkommende på dette møte, og det var tydelig at fylkets representanter ikke helt var med på tankene våre. At dette var et helhetlig prosjekt ble tilsynbelatende  ikke forstått. Fylket sa at de kanskje kunne være med på noe som gikk på stedsutvikling. I ettertid har kommunen ved ordfører og rådmann sagt at stedsutviklingsbiten var et kommunalt anliggende som hørte inn under turistveiprosjektet. Arbeidsgruppen har derfor redusert innsatsen på dette området.

Den 27. oktober hadde representanter for arbeidsgruppen og styringsgruppen et møte med Innovasjon Norge i Bodø. Denne gangen ble det sørget for at papirene nådde rette vedkommende. Innovasjon Norge satser kun på kommersielle tiltak, derfor vil de også trekke ut enkeltprosjekter av det som vi betrakter som en helhet. Kort fortalt ble det enighet om at Sørvågen-prosjektet skulle satse på 3 av delprosjektene: Forskningsstasjon,  turoperasjon og forberedelser til bedriftsetableringen.

Det jobbes nå med de to første delprosjektene og den 17. desember hadde arbeidsgruppen et møte med Høgskolen i Bodø som nå følges opp. Bedriftsetableringen er vanskeligere da det kreves svært mye av de som søker. Arbeidsgruppen og styringsgruppens innsats er frivillig og de impliserte har rett og slett ikke tid til å følge opp noe så omfattende som en bedriftsetablering av den størrelsesorden det her ville vært snakk om. Til det trenges folk og kapital og all den tid myndighetene kun gir inntil 50%, så har arbeidsgruppen foreslått at dette legges på is inntil videre.

Arbeidsgruppen
Sørvågen, den 21. januar 2005