Presserom

På denne siden legges det ut informasjon om Sørvågen og Sørvågen-prosjektet som kan tenkes å være av interesse for pressen. Trenger dere utfyllende informasjon, vennligst ta kontakt med oss gjennom bruk av nedenstående skjemaet, eller per telefon (76 09 15 55):

Navn
Adresse
Email
Kommentar /
melding / spørsmål
Validering For å unngå spam, bes du vennligst skriv dette tallet i boksen [Les mer]:

Styringsgruppa for Sørvågen-prosjektet består av følgende personer:
 

Robert Walker, Leder For LTE AS
Geir Wulff-Nilsen Valgt av LTE AS
Rådmann Anna Welle Representant for Moskenes kommune, administrasjonen
Varaordfører Lillian Rasmussen Representant for Moskenes kommune,  politisk valgt
Ernst-Kato Nilsen Representant for kommunens lag og foreninger
Øyvind Arntzen Grunneier

Ottar Schiøtz, LTE AS, er sekretær for styringsgruppen

Arbeidsgruppen består av Robert Walker, Ottar Schiøtz og Lars Wulff-Nilsen.
________________________________________________________________________________

PRESSEMELDING
Sørvågen-prosjektet

Dato: 11.03.04
Gyldighet: Ubegrenset
Slipptidspunkt: Umiddelbart


FOKUS PÅ AKTIV STEDSUTVIKLING, MULIGHETER OG VEKSTKRAFT
–SØRVÅGEN-PROSJEKTET ER I GANG

I en tid der distrikts-Norge i større og større grad merker nedgang på mange plan, vokser det et behov for utkantene å tenke nytt og omstille seg for fremtiden. Sørvågen-prosjektet er et helhetlig utviklingsprosjekt som skal arbeide for sunn, bærekraftig og innovativ utvikling i distriktet, og søkelyset er i første omgang satt på tettstedet Sørvågen med omegn.

Samarbeidstiltak står sentralt i denne satsingen som rettes både mot interne tiltak på stedet, og utover kommune-, region- og landegrenser. Området er rikt på ressurser, og man vil søke å få tatt i bruk og utnyttet mest mulig av verdigrunnlaget på en bærekraftig måte gjennom nyskapning og målrettede samarbeidsprosjekter. Å engasjere lokalbefolkningen er viktig; man drar sammen mot et felles mål som kan gi livskraft til stedet også for de neste generasjonene.

Tradisjoner innen formidling og utdanning er sterke i området, og dette vil være viktig å videreføre. Prosjektgruppen er i gang med utvikling av ulike samarbeidstiltak med institusjoner for høyere utdanning og forskning. Man vil gjennom dette bidra til positiv lokalsamfunnsutvikling gjennom kompetanseheving og -formidling med lokal forankring og områdets særegenheter i sentrum.

Ressursene og samfunnsutviklingen har ført med seg et behov for nytenkning både innenfor næringslivet og lokalsamfunnet generelt. Forskning viser at flere og flere ”bymennesker” leter etter muligheter for å leve ”offline”, dvs å kunne lettere skille mellom jobb og fritid, med heving av livskvaliteten som underliggende hensikt. Distriktene kan i mange tilfeller tilby nettopp dette, gjennom naturlige og menneskeskapte verdier som ofte er latente. Sørvågen-prosjektet vil ha som et av flere arbeidsområder å ta i bruk disse verdiene, og dermed gjøre distriktet mer tiltrekkende og synlig for tilflyttere - bosettere og etablerere.

Selv om prosjektet bærer Sørvågen-navnet, skal arbeidet og resultatet komme andre distriktssamfunn til gode, både de nærliggende og de mer perifere. Prosjektet skal lede frem mot en overførbar modell, Sørvågen-modellen, for bærekraftig lokalsamfunnsutvikling. Denne skal være med på å gi et verdifullt og konstruktivt innspill til utviklingen av distriktene som sterke aktører med livets rett også i fremtidens storsamfunn.

Sørvågen-prosjektet har opprettet en egen hjemmeside: www.sorvagen.no, som skal være til nytte for både stedets innbyggere såvel som potensielle tilflyttere, etablerere og andre eksterne interesserte.

SLUTT


For ytterligere informasjon, kontakt Sørvågen-prosjektets sekretariat:
v/arbeidsgruppen: Ottar Schiøtz, Robert Walker, Lars Wulff-Nilsen
8392 Sørvågen
76091555
Ønsker du å ta kontakt med oss elektronisk, vennligst benytt vårt tilbakemeldingsskjema.
_________________________________________________________________________________