4.0 PRODUKTET OG GJESTENE

Lofotens natur, kultur og egenart blir stadig mer attraktiv for reisende fra Europa og andre deler av verden. Aktivitets-, lærings-, helse- og opplevelsestilbud knyttet til "det rene, det skjønne, det spesielle, det ekte og det opprinnelige" ønskes i sterkere grad av de reisende.

Dette må vi ta hensyn til under utviklingen av «vårt reiselivsprodukt» som tilbud til «våre gjester». Men skal vi nå våre mål både kulturelt og reiselivsmessig må vi under produktutviklingen primært ta utgangspunkt i og bevare det som er vårt eget. Dette sammenfaller godt med ønsker i markedet.

4.1 «VÅRT REISELIVSPRODUKT»

De viktigste delene i vårt reiselivprodukt er:

Naturlandskapet Transport
Kulturlandskapet og kulturminner Overnatting
Bygningskultur Servering
Fiskeri og annen lokal næringsvirksomhet Aktivitetstilbud
Sosialt og kulturelt folkeliv og tradisjoner Attraksjonstilbud
Turistinformasjon og servicenivå Annen service og tjenesteyting
Trafikkavvikling og -skjerming

Se beskrivelse av produktelementene på internett (www.lofoten-info.no.)

TILTAK OG RESULTATER:
Det er i perioden lagt stor vekt på å bringe tilbudet i balanse med lokalsamfunnets bæreevene og kapasitet og samtidig styrker det lokale særpreget.

Følgende tiltak er ført fram til og med 1997:

 • Naturlandskapet: Registrering av skader og behov for vernetiltak i fjellet. Steinsetting (reparasjon) og grøfting av oppgåtte stier i fjellet. Styrt informasjonen om turruter i fjellet og tilpasset merking og skilting av turløyper for å hindre ytterligere slitasje i sårbart terreng.
  Det er nå også påkrevet med beskyttelse av det tynne gressteppet på flere av våre strender.
  Dokumentasjon (foto/tekst) av lokaliteter der annen miljøinnsats viser seg særlig påkrevet
  Effektive ryddeaksjoner i bebyggelsen, langs veier og strender igangsatt og ledet av reiselivskontoret. I 1997 ble det satt inn informasjonstiltak mot villcamping gjennom videoinformasjon på fergene mellom Bodø og Moskenes, skilt, plakater og gjennom i «Guiden».
 • Støy og lydnivå: Stoppet planlagt helikoptertrafikk (sightseeing) mellom reiselivsanlegg og fjellheimen. Påvirket til minst mulig bruk av båter med store bråkende motorer i havnene - som tilbud til turister. Drøftet mulig støybegrensning fra barer og puber om natta.
 • Kulturlandskapet og kulturminner: Holdningspåvirkning og deltakelse i planarbeid for ivaretakelse av fiskeværsmiljø.
  Kontoret har hatt ansvaret for oppfølging av vern- og sikringstiltak for hulemaleriene og opplæring og formidling av godkjente guider til turer i Moskstraumen og Refsvikhula.
 • Bygningskultur: Deltakelse på bygningsvernkurs og holdningsskapende arbeid har i perioden bidratt til å styrke den lokale bevisstheten og viljen til ivaretakelse av vårt tradisjonsrike bygningsmiljø. Konsulentbistand til bedrifter innen restaurering av eldre bebyggelse som nyttes eller skal nyttes i reiselivet En bedre styring av arkitektonisk utforming på nye bygg trengs.
  Mer bør gjøres for optimal utnyttelse av boliger som står tomme store deler av året.
 • Fiskeri og annen lokal næringsvirksomhet: Utviklet formidlingsprogram for forståelse av fiskerienes betydning og funksjon i forhold til for bosettingen. Holdningspåvirkning ang. sikring av fiskeriinteressene i konkurranse og samarbeid med reiselivet.
 • Sosialt og kulturelt folkeliv og tradisjoner: Støttet opp om sosial / kulturelle arrangementer og tilbud rettet mot lokalbefolkning og reiseliv for å styrke samholdet og fremme lokalkulturen.
  • Gammeldags Jul Å, (desember)
  • Fisker for en dag, (mars-september)
  • Småtorskens dag, Reine/Sørvågen, (mars)
  • Den store brennevinsdagen, ( mars)
  • Torskens dag, ( mars)
  • Måseparringsfestivalen - Hamnøy (mai)
  • Lofotmarsjen, Ramberg - Å (mai)
  • Fiskefestival med bryggedans, Reine (juli)
  • Fiskefestival, Sund (juli)
  • Draugenfestival, Fredvang (juli)
  • Sørvågendagan, Sørvågen (august) ny 1997

Se for øvrig i Guiden og under servering nedenfor.

 • Turistinformasjon og servicenivå: Informasjonsnivået er hevet betydelig i perioden.
  Turistkontor / informasjoner er opprette på Flakstad (Brunstranda) og Moskenes havn.
  Informasjonstiltak rettet mot gjestene:
  • årlig informasjons- og aktivitetsbrosjyre
  • konferansemappe
  • presentasjonsbrosjyre nyttet i profilering og markedsføringen av området
  • presentasjons- og motivasjonsvideo for området - på turistkontorene, fergene og i bedrifter
  • presentasjon på Internet (http://www.lofoten-info.no) - oppdateres kontinuerlig
  • informasjonsmontasjer og plakater på turistkontorene, fergene og i bedrifter
  • informasjonspermer på turistkontorene
  • skjermpresentasjon på ett av kontorene lokale turistradio sendinger

 • Trafikkavvikling og -skjerming: Iverksatt informasjonstiltak for å styre bobiltrafikken til campingplassene. Tilrettelagt for sykkelturisme (sykkelutleie). Vellykket etablering av parkeringsplass og servicehus bak fiskeværet Å har hindret uheldig trafikkbelastning.
 • Transport: Arbeidet for å gjenopprette et bedre og mest mulig miljøvennlig kollektivt lokalt transportsystem - uten å lykkes hittil.
  Arbeidet for bedre internt transporttilbud rettet mot tilbudene - ennå ikke godt nok
 • Overnatting: Innkvarteringstilbudene er knyttet til restaurerte rorbuer, brygger og andre eldre bygningsmiljø. Styrking av eksisterende anlegg er prioritert - ikke bygging av nye hoteller eller andre reiselivsanlegg. Arbeidet med bedriftsinterne miljøtiltak, GRIP, påbegynt i samarbeid med
  Destination Lofoten.
 • Servering: Igangsatt prosjektet «Det Lokale kjøkken» (se guiden) til fremme av lokale mattradisjoner rettet inn mot reiselivet. Samarbeidet med Nordland Akademi, Melbu ang. «Det Arktiske Kjøkken» / «Arktisk Mat» der to lokale bedrifter kom med i 1997.
 • Aktivitetstilbud: Sikret og utviklet «Fiskebåtferie Lofoten og tilbudene i fjellet»,(se over).
 • Attraksjonstilbud: Bidratt til samarbeidstiltak mellom museene på Å,
 • Annen service og tjenesteyting

Det har pågått et kontinuerlig arbeidet for å gjøre flest mulig av tilbudene tilgjengelig også utenom sommersesongen.
Gjennom ivaretakelse av særpreget har vi maktet å trekke til oss en mer stabil del av markedet; - gjestegrupper med et relativt stort gjenkjøpspotensiale.
Slik har vi redusert faren for at turistene svikter oss, i hvert fall de vi ønsker som «våre gjester».

4.2. «VÅRE GJESTER»

Undersøkelser viser at den typiske Lofot-turist (rorbu- og campingturist) er velstående, velutdannet, miljø- og kulturbevisst, kunnskapssøkende og ønsker å ligge i ro over flere dager.
Disse gjestene vil bidra til utvikling av en lønnsom miljø- og kulturvennlig reiselivsutvikling.
Produktutviklingen i området rettes i særlig grad inn mot disse "våre gjester".

TILTAK OG RESULTATER:
Erfaringer de siste årene har vist en relativ oppgang for gjestegruppen «buss- og gruppereisende» i Lofoten, men perioden 1995-97 ga en følbar nedgang for disse i Nord-Norge. Reiselivstilbudet i vårt område (Moskenes/Flakstad) er i større grad rettet mot «våre gjester» - derfor lyktes man i å opprettholde besøksvolumet også i 1995-97. (Besøkstallene ved turistkontoret viser faktisk en oppgang i perioden). Vi ønsker fortsatt å rette produktutviklingen, profileringen og markedsføringen inn mot «våre gjester».

.

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no