Referat

Sørvågen-prosjektet
Folkemøte på Maren Anna
Søndag 21. mars 2004, kl. 18.00


Tilstede:
Thor Arntzen, Lars Wulff-Nilsen, Robert Walker, Ottar Schiøtz, Lillian Rasmussen, Geir Wulff-Nilsen, Kris Olsen, Ernst-Kato Nilsen, Trond Bendiksen, Marit Ingebrigtsen, Trond Ingar Bjørnsen, Rune Olsen, Trine Bendiksen, Monia Hoseth, Ann Sofie Friis, Asbjørn Rasmussen, Thorstein Arnzen, Anette Bjørnsen, Øivind Arntzen, Bernhard Strandvoll, Hugh Holstad.
Journalist: Kurt Holm

Saksliste:
1) Orientering om prosjektets framdrift
2) Visning og ”offisiell åpning” av Sørvågens egne websider
(www.sørvågen.no / www.sorvagen.no)
3) Sørvågen Vel
4) Veien videre: Hva ønsker vi å få til?
5) Eventuelt

Sakene:
1) Robert Walker ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen for prosjektet – at det springer ut fra en felles forståelse av verdien av å bo på Sørvågen, og et ønske om å sikre at stedet blir levedyktig også i framtiden. Arbeidet med Sørvågen-prosjektet er fortsettelsen av en 30-årig utviklingsprosess med lokalsamfunnet i sentrum og hvor Sørvågen og Moskenes kommune har fått positiv oppmerksomhet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sørvågen-prosjektets overordnede mål er å bidra til en positiv utvikling på Sørvågen og i kommunen for øvrig gjennom:
a) å støtte opp om eksisterende arbeidsplasser og kulturtiltak
b) å bidra til å skape nye arbeidsplasser og kultur-/trivselstiltak
c) å fokusere på det positive i lokalsamfunnet og omgivelsene
d) å lage en modell for lokalsamfunnsutvikling som er overførbar til kommunen som helhet, til resten av distriktsnorge, og til lokalsamfunn i andre land.

I arbeidet med Sørvågen-prosjektet er det tidligere plukket ut 4 satsningsområder:
i) Kompetansehevingstiltak:
Videreføring av Høgskoleutdanninga og øvrige utdanningstiltak
ii) Innovasjoner innen lokalsamfunnsbasert reiselivsutvikling
iii) Samarbeid og synergi: Å dra sammen for ny vekst i lokalsamfunnet
iv) Stimulere tilflytting til Sørvågen og omegn gjennom en rekke direkte markesdsrettede tiltak

Videre orienterte Robert Walker om en del av de konkrete tiltakene som styringsgruppen og arbeidsgruppen har begynt å arbeide med. Av særlig interesse er samarbeidet med Høgskolen i Bodø om viderføring av høgskoletilbudet på Sørvågen og etablering av en forskningsstasjon i bygda. Robert orienterte om møtet som Sørvågen-prosjektets arbeidsgruppe (Robert Walker, Ottar Schiøtz og Lars Wulff-Nilsen) hadde med Høgskolen i Bodø (HiB) fredag 12. mars, hvor Høgskolen var representert med ikke mindre enn 8 personer, hvorav direktør, professorer, avdelingsledere m.fl. Arbeidsgruppen for Sørvågen-prosjektet hadde med seg Georg Kamfjord som er studierektor ved Handelshøgskolen BI i Oslo og Bergen og som har fulgt utviklingen på Sørvågen i over 20 år. Kamfjord har laget et strateginotat om forskningsstasjonen som han la fram på møtet. Inntrykket fra møtet var udelt positivt og nå skal arbeidsgruppen i samarbeid med HiB og Kamfjord konsentrere seg om finansieringen av disse to delprosjektene.

Avslutningsvis ble det sagt at Sørvågen-prosjektet er i en oppbyggings- og ideutviklingsfase, og at innspill fra lokalsamfunnet var svært velkomne – og at her vil også websidene kunne ha en viktig funksjon.

2) Robert Walker viste Sørvågens nye websider og gikk gjennom menypunktene sammen med forsamlingen. Websiden er laget med 4 forskjellige målgrupper for øye:
1) Lokalbefolkningen, med markedsplass, lokale meldinger og diskusjonsforum.
2) Utflyttede Sørvågværinger som kan holde sitt fohold til bygda vedlike gjennom websidene (bl.a. gjennom gjestebok, bildegalleri, diskusjonsforum mm)
3) Akademikere og bevilgende myndigheter som kan få nødvendig informasjon om Sørvågen-modellen gjennom ”egen inngang” til sidene
4) Evt. tilflyttere, eller langtidsbesøkende: En av Sørvågen-prosjektets oppgaver vil kunne være å bidra til økt tilflytting til kommunen gjennom bevisste markedstiltak.
De tilstedeværende på møtet ble oppfordret til å ”spre ordet” om websidene og fikk utdelt små kort med webadressene www.sørvågen.no og www.sorvagen.no

3) Robert Walker orienterte om muligheten for å danne en velforening for Sørvågen: Sørvågen Vel. Tanken er, gjennom velforeningen, å opprette et fond som kan bidra med delfiniansiering av: a) Fellestiltak/trivselstiltak, b) oppstart og videreutvikling av næringstiltak, c) støtte til tiltak gjennom lag og foreninger.
Et slikt fond vil for eksempel kunne hjelpe til med nødvendig egenkapital for å løse ut offentlige tilskudd. En av våre stedlige kunstnere, Else-Maj Johansson, har bidratt med et litografi og de som melder seg inn i foreningen blir med i en trekning om kunstverket, samtidig som medlemsbrevet er prydet med verket. Medlemsmassen kunne bl.a. omfatte stedets befolkning, utflyttede Sørvåg-væringer, turister som ser verdien av slike lokalsamfunn, m. fl.

4) Ottar Schiøtz fortalte noe mer inngående om utdanningstiltakene som arbeidsgruppen jobber med. Han nevnte også fiskerinæringen som vår viktigste næring, og ønsket om at Sørvågen-prosjektet også kan bidra på dette området. Etterpå ble det delt ut penn og papir og de tilstedeværende ble oppfordret til å tenke på konkrete prosjekt som Sørvågen-prosjektet kunne engasjere seg i. I etterkant ble det plenumsdiskusjon om disse tiltakene.


Møtet ble hevet kl. 20.00

Referent:
Robert Walker