LOFOTEN  TOURIST  ENTERPRISES  AS 
N-8392 Sørvågen, Lofoten Islands, Norway.

Firmaet er nå nedlagt etter 18 års drift. Virksomheten er overtatt av nye, yngre krefter. Klikk her for mer informasjon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Web:
www.lofoten-info.no - E-mail: lte@lofoten-info.no

(Established 1987)

Tilbake ...

 


LTEs engasjementer innen miljøbasert reiselivs-
og lokalsamfunnsutvikling

1973-86
Skole – forskning – lokalsamfunn

Allerede fra 1970-tallet var mange av initiativtakerne og aksjonærene i LTE gjennom den lokale grunnskolen og i samarbeid med skoleforskere ved Universitetet i Tromsø, sterkt involvert i nasjonale banebrytende pedagogiske tiltak, som Lofotprosjektet og Dataprosjektet i grunnskolen.

1987
Etablering av Lofoten Tourist Enterprises AS

Begrensninger i fiskeriene, sentralisering og akselerert fraflytting bidro til at LTE AS ble stiftet som et redskap for natur- og kulturbasert innovasjon og nyskaping i distriktet. Selskapet startet straks med realiseringen av følgende tiltak som har fått stor betydning for utviklingen av reiseliv og kultur i området. LTE jobbet hele tiden i nettverk nasjonalt, regionalt og lokalt.

1987-2004
Kulturprosjekter

Bl.a. etablering og drift av Norsk Fiskeværsmuseum, Å i Lofoten, Norsk Telemuseum, Sørvågen og MUSAM-Lofoten – regionalt musealt samarbeidsorgan. Derunder tiltak innen
 innsamling og forskning
 registrering, bevaring, utstilling, sikring og vitalisering av kulturminner
 natur-, kulturminne- og fornminneforvaltning med bygningsvern
 dokumentasjon, standardisering og samordning
 rådgiving, sikring og konservering innen lokalt kulturvern
 kunnskapsoppbygging
 inter-kulturelle formidlingstiltak (opplevelsesvitenskap)
 publikumsrettede tilbud til turister, barn og skoleverket
 steds- og næringsutvikling

1987 – 2004
Reiselivsutvikling


Organisering
Reiselivs- og turistkontor ble utviklet av LTE som fortsatt driver dette for kommunene Flakstad og Moskenes.
Det er helårs åpent som vertskaps- og informasjonskontor og som sekretariat for interkommunal reiselivsforening og styringsgruppe, og samarbeidsorgan overfor det regionale Destination Lofoten AS.

Kontoret har gjort et betydelig arbeid med produkt- og områdeutvikling, kvalitetssikring og synliggjøring av vår kultur- og miljøprofil.

Produktutvikling
Miljøbaserte aktivitets- og attraksjonstilbud på sjøen, i fiskeværene og i fjellet – med kontinuerlig kvalitetssikring og oppdatering. Se våre nettsider (http://www.lofoten-info.no)

Informasjon, markedsføring og salg
Herunder bl.a. utvikling av
- Omfattende internettsider (http://www.lofoten-info.no) som presentasjons-, markedsførings og salgskanal for områdets reiselivsprodukt, derunder direktekanal for bestillinger og booking.
(Lofotens første turistinformasjon på internett, 1997)
- årlig informasjons- og aktivitetsbrosjyre, «Flakstad og Moskenes Guide», med gjennomført miljøprofil.
- konferansemappe nyttet i profilering og markedsføringen av området
- presentasjonsbrosjyre nyttet i profilering og markedsføringen
- informasjonsvideo og CD for området

Turproduksjon og turoperasjon
Produksjon og salg av opplevelsespakker i Lofoten i det nasjonale og internasjonale marked gjennom LTEs delvirksomhet ”Lofoten Incentive”.

1987 – 2003
Kompetanseutvikling innen miljøbasert reiselivs og – lokalsamfunnsutvikling og IKT
Utdanningstilbud fra grunnskole- til voksenopplærings- og høgskolenivå.
Se www.lofoten-info.no/education (inkluderer nedlastbar brosjyre i pdf-format).

1987-2004
Konsulent- og foredragsvirksomhet
Formidling av ideer og erfaringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

2003-
Stedsutvikling - tilflytting
Sørvågenprosjektet
Steds- og næringsutvikling i praksis - en videreføring av lokalsamfunns-utviklingen i området gjennom 30 år.
Se www.sorvagen.no

2004 -
Studie- og forskningsstasjon i Lofoten
Denne søkes nå planlagt i samarbeid med høgre utdanningsinstitusjon.

Toppen

Webdesign: DataDesign, Robert Walker, 8392 Sørvågen