Fuglelivet i Moskenes & Flakstad, Lofoten

Fuglelivet i Lofoten er rikt og spennende. Bare i Moskenes er det registrert 140 forskjellige fuglearter (se liste nedenfor). En del andre arter er registrert i Flakstad. Se  www.fugler-i-lofoten.no for en komplett oversikt over fugler i Lofoten.

Pga
øyrikets geografiske beliggenhet og beskaffenhet er mange av artene som ses her å betrakte som tilfeldige gjester, trekkfugler som tar seg en pust i bakken. Lofoten består av hav, kyst, myrområder, fjell og åpne landskap og den geografiske mangfoldigheten gjenspeiles i de artene som finnes her, og som omfatter rovfugler som ørn, falk og uglearter; vadefugler, ender/gjess, måker, og småfugler som blåstrupe, sidensvans, flaggspett, snøspurv, fossekall, mm.
 

Fugler observert (for det meste) i Moskenes
Se  www.fugler-i-lofoten.no for en oppdatert oversikt over fugler i Lofoten.

Ender/gjess
/svaner

Stokkand
Krikkand

Toppand

Bergand
Kvinand
Ærfugl

Praktærfugl

Siland

Laksand

Havelle
Mandarinand
Grågås

Kortnebbgås

Sangsvane

Smålom

Rovfugler

Havørn
Jaktfalk

Haukugle
Kongeørn
Dvergfalk
Fjellvåk

Hønsehauk

Vadere, o.l

tjeld
strandsnipe
storspove
småspove
vipe
heilo
boltit
grå
hegre
enkeltbekkasin

Kråkefugler

kråke
ravn
skjære
kaie
kornkråke

Måker o.l

storjo
tyvjo

hettemåke
krykkje
sildemåke
svartbak
fiskemåke
Havhest

makrell/rødnebb terne

Havsule
Lunde
Alke
Teist
Lomvi

Rype
 
turteldue
 
ringdue
 
tyrkerdue

Gjøk

Småfugler:

Sort-hvit fluesnapper, grå fluesnapper, taksvale, låvesvale, rødstrupe, løvsanger, gulbrynsanger, gråtrost, svarttrost, stær, linerle, flaggspett, rødvingetrost, kjøttmeis, gråpurver, sivspurv, bjørkefink, berrgirisk, tornsanger, steinskvett, munk, blåstrupe, snøspurv, gråsisik, bokfink, rødstjert, gran/furukorsnebb, ringtrost, dompap, fossekall, grønnfink, grønnsisik,  tornirisk, heipiplerke, fuglekonge, gjerdesmett, blåmeis, konglebit.


Havørn

Smålom

Fjellrype

Sidensvans

Heipiplerke

Krykkje


Tjeld


Silender


KråkeSkarv


Sildemåke og svartbak


Teskt, observasjoner og alle foto: Robert Walker.
Alle fuglene er fotografert i Moskenes og Flakstad.
Kjøttmeis