3.0 Målsettinger

3.1 Hovedmål
 1. Reiselivsnæringa skal nyttes som et redskap for sikring og utvikling av våre lokalsamfunn
 2. Kystturismen i Flakstad og Moskenes skal være ei næring basert på en helhetlig og bærekraftig utnytting av natur, kultur og menneskelige ressurser. Området utvikles til et "grønt reisemål" med natur- og kulturvennlig turisme.
 3. Reiselivet skal bidra til å styrke det øvrige næringsliv, service-, kultur- og fritidstilbud generelt.

TILTAK OG RESULTATER:
(Vurderingene som følger, viser til punkt a, b og c under 4.1 hovedmål.)

 1. Utviklingen lokalt og i markedet har tydeliggjort regionens verdi som nasjonal reiselivsattraksjon. Reiselivet har gjennom perioden vært med å sikre og styrke lokale virksomheter på alle plan, noe som har bidratt til å svekke utkant-ulempene og bremse effekten av en omfattende nasjonal sentralisering.

 2. Det er i begge kommunene oppnådd en generell aksept og styrket forståelse for reiselivets positive innvirkning økonomisk, sosialt og kulturelt - men også en klarere bevissthet for mulige farer ved en feilaktig utvikling. Vårt reiselivskontor har gjort et betydelig holdningsskapende arbeid lokalt med virkninger regionalt og nasjonalt i forhold til en bærekraftig og miljøvennlig reiselivsutvikling:
  - gjennom bedriftsbesøk, møtevirksomhet
  - gjennom planarbeid, pressen, foredragsvirksomhet og kurs
  - gjennom tiltak for å etablere området som studieområde for bærekraftig og miljøvennlig reiselivsutvikling rettet mot universiteter og høgskoler og gjennom konkrete samarbeidstiltak mot disse.

 3. Områdets natur- og kulturtbaserte reiselivstilbud plasserer seg stadig sterkere i konkurransen om de reisende. Anleggene har meldt om høgt og stabilt belegg i hele perioden 1991 - 97. Stadig flere innbyggere og innflyttere engasjeres aktivt innen næringa.
  - Reiselivskompetansen styrkes.
  - Reiselivsbedriftene arbeider under tryggere økonomiske vilkår.
  Reiseliv og turisme har klart bidratt til å sikre og styrke det øvrige næringsliv, service-, kultur- og fritidstilbud generelt.

3.2 Delmål

a) Bedre lokal styring av produktutvikling og organisering. b) Legge til rette for sesongforlengelse (skuldersesong mai/ september, vintersesong mars-april).
c) Produktutviklingen må ta sitt utgangspunkt i fiskeværenes og bygdenes ressursmessige forutsetninger og bygge på særpreg, tradisjon og naturlige fortrinn. Det må stilles store krav til kvalitet.
d) Framheve områdets særpreg med særlig henblikk på fiskerikulturen. e) Vår kultur er i særlig grad knyttet til havet og fiskeriene. Også interessen i markedet tilsier en styrking av aktivitetstilbudene knyttet til hav og fiske.
f) Også for å minske belastningsskadene på natur og kultur vektlegges utvikling av sjørettede aktivitets- og transporttilbud.

TILTAK OG RESULTATER:
(Vurderingene som følger, viser til punkt a, b, c, d, e og f under 4.2 delmål)

a) - Utviklingsfond for reiselivet ble opprettet fra 1994.

 • Det ble etablert felles helårsåpent reiselivskontor for kommunene med ansvar for koordinasjon og utvikling av reiselivet. Et lokalt firma ble engasjert som koordinator.
 • Det er i perioden stiftet reiselivsforeninger i begge kommunene
 • Det ble nedsatt en interkommunal styringsgruppe for reiselivsfondet
  Sammensetning 1995 - 97:
  Ordførerne i kommunene
  Næringssjefen i Flakstad
  Rådmannen i Moskenes
  Representant for reiselivsnæringa

Reiselivskontoret fungerer også som vertskaps- og informasjonskontor og som sekretariat for reiselivsforeningene og styringsgruppa.
Denne enkle lokale organisasjonsmodellen har virket effektivt i forhold til målsettingene.
Reiselivskontoret sammen med lokale bedrifter har for øvrig tatt initiativ til og samarbeidet med andre regionale organ om fellestiltak i Lofoten, spesielt profileringen og markedsføringen mot inn- og utland. (Messer, kampanjer, annonsering, vertskapsfunksjoner og visningsturer mm.)

b) Selv om mye gjenstår har kontoret lyktes med utvikling og sikring av en del service- og aktivitetstilbud i skulder- og vintersesong. Her vil vi særlig nevne:

 • Helårs betjent reiselivskontor
 • Informasjons- og koordinasjonstiltak om åpne tilbud utenom høgsesong
 • Videreført arbeidet med å sikre og utvide «Fiskebåtferie Lofoten» til også gjelde skulder- og vintersesong.
 • Igangsatt og støttet opp om arrangementstilbud knyttet opp til Lofotfisket i mars-april

c) Reiselivskontoret - i samarbeid med reiselivsnæringa, reiselivsforeningene og den interkommunale styringsgruppa har gjort et betydelig arbeid med produkt- og områdeutvikling, kvalitetssikring og synliggjøring av vår kultur- og miljøprofil.
Herunder

 • dokumentasjon (foto/tekst) av lokaliteter der miljøinnsats viser seg særlig påkrevet
 • registrering av skader og behov for vernetiltak i fjellet
 • tiltak til styrking av bygningsvernet og miljøvernet for øvrig
 • bedring og sikring av alle tilbudene sommerstid
 • aktivitets- og attraksjonstilbud på sjøen, i fiskeværene og i fjellet
 • årlig informasjons- og aktivitetsbrosjyre (1988 - 1997); «Flakstad og Moskenes Guide»
 • konferansemappe nyttet i profilering og markedsføringen av området
 • farge-presentasjonsbrosjyre nyttet i profilering og markedsføringen av området
  informasjons- og motivasjonsvideo for området - nyttet som informasjon ombord i Vestfjordfergene, på informasjonskontorene (Flakstad, Moskenes og Å) og i bedriftene,
 • omfattende presentasjon på internett (http://www.lofoten-info.no)
  Jfr. vedlagt materiale.
 • CD-ROM om området med fargebilder, filmsnutter, tekst, lyd, internettlinker, osv.

«Reiselivsskolen i Lofoten» , Sørvågen var virksom i perioden 1987 - 93. Den fikk meget stor betydning for kompetanseoppbygging og reiselivsutvikling i området.
I 1997 ble det i samarbeid med Senter for Næringsutvikling (SNU), Bodø gjennomført kurs for reiselivsbedrifter i området.

d/e/f) FISKEBÅTFERIE LOFOTEN har fra 1990 vært «flaggskipet» blant de organiserte aktivitetstilbudene i området. (Jfr. vedlagt informasjon)
Sikring og videreutvikling av tilbudene har vært et krevende men nødvendig arbeid.

Følgende organiserte sjørettede opplevelsestilbud ble formidlet somrene 1994-97:

  1. "Fisker for en dag", fisking med ekte Lofot-skøyte
  2. "Lofotfiske", fisking / fiskemåltid på Fiskeværsmuseet m/guiding
  3. "Hulemalerier og midnattssol m/ guiding
  4. Opplevelsestur til Moskstraumen m/ guiding
  5. "Opplev Lofoten fra havet", Reinefjordene - Nusfjord
  6. Midnattsoltur til Vindstad/Bunes

Se for øvrig i «Guiden» og internett (www.lofoten-info.no.)
Kapasiteten på enkelte av disse tilbudene er utvidet til også å gjelde skulder- og vintersesong.

.

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no