Rreiselivs- og lokalsamfunnsutvikling

- teori (10 vekttall)
- praktiske prosjekter (10 vekttall)

Innhold

Kurset tar opp emner fra tenkningen om bærekraftig utvikling, særlig innenfor områdene reiselivs-, steds- og destinasjonsutvikling. Begreper og emner som naturforståelse og kultur, tradisjon og identitet vil stå sentralt. Det skal fokuseres på det økologiske, etiske, juridiske og politiske grunnlaget for bruken av natur- og kulturressurser i reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling.

Innenfor emnene Lokalsamfunn, natur og kultur vil det lokale ressursgrunnlaget bli vurdert i reiselivs- og fiskerisammenheng.

Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling, som også innebærer spørsmål om bærekraftig utvikling, vil utgjøre den største delen av kurset.

Markedsføring og e-handel behandler bl.a. temaer som markedskanaler og relasjons-markedsføring, elektronisk handel og internettmarkedsføring.

Emnet Metode blir særlig knyttet til prosjektoppgavene.

Teoridelene knyttes tett opp til de praktiske prosjektene, som gjennomføres i samarbeid med medstudenter, lokale reiselivsaktører, offentlige myndigheter, forelesere og studiets ledelse.

Arbeidsformer

Mellom samlingene skal teorien skriftlig bearbeides, kortformuleres og relateres til de praktiske prosjektene. Studentene skal i samarbeid - og gjennom aktiv medvirkning fra lokale reiselivsaktører drøfte problemstillinger og utforme besvarelser og tiltak – på empirisk/teoretisk basis. (Aksjonslæring/forskning; empiri – teori – aksjon).

En viktig del av studieprosessen vil være å bruke alternative informasjons- og kunnskapskilder. Studenten skal blant annet motiveres til en lyttende og lærende holdning til lokalsamfunnet og lokale aktører. Undervisningen vil i tillegg til forelesninger være praktisk bygget opp, og bruke erfaringer fra ekskursjoner og steder i nærmiljøet som case. I studiet skal det benyttes flere arbeidsformer, og bruk av IKT og internett vil stå sentralt.

Click her for å fortsette...
Tilbake


LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no