Morenene på Vikten

Av geologiske fenomener på Vikten, er steinblokkene ved (Glasshytta, morenene og andre forekomster som man kan betrakte ved å vandre to interessante stier: , Morenestien og
Tangrandstien.

Anslatt alder på grunnfjellet som omigir Vikten, er ca 2 milliarder ar. Fjellene og landskapet er senere formet av istider, den siste for ca 20 000 år siden. Man kan tydelig se hvordan isen har bragt løsmasser og stein fra fjellene ned mot sjøen, hvordan det er dannet morener og botner. Platået i 20 - 30 meters hoyde over bebyggelsen består av typiske morenemasser. Den nederste morenen er en bølgeerodert randmorene. Oppa denne ligger en randmorene avsatt fra en lokal isbre. Den omkranser brebotnen som nå utgjor Vasskrokvatnet.Steinene ved Glasshytia har vi kalt Jetten, Kongen, Tilblivelsen. Smykket og Mammutøret. Jetten: En stein som stammer fra strandsonen. Den er først blitt formet i et brevassfall, deretter "videreforedlet" av bølger og sand.
Kongen: Stammer også fra strandsonen nær Vikten. Den ble dedikert kongeparet ved deres besøk til Vikten under 60 års feiringen i 1997.
Tilblivelsen: Mineralsammensetningen i denne steinen har tydeligvis reagert kjemisk med sjørvann og sand.
Smykket: Grunnfjellsgneis, bearbeidet og slipt av bølgekraft og singel.
Mammutøret: Den steinen i samlingen som er kraftigst behandlet av kreftene i strandsonen.

Morenestien
Past. 1: Viser lagdelte deltaavsetninger over moreneavsetninger.
Post 2: Utsikt mot Mjåneset.
Post 3: Store flyttblokker.
Post 4: Morenen er dannet av en mektig isbre som lå i Laurdalen og mot fjellet i sør.
Post 5: Store blokker som kommer fra issprenging i fjellsiden og er blitt fraktet av isbre.
Post 6: Grunnfjellsgneis med markerte strukturer.
Post 7: Steinbreen kommer fra sanmenfrosset vann og stein som har sklidd ned fjellsiden.


Tangrandstien
Stien gar langs sandfjaera ved Elvøyra (for det meste kalkfragmenter), forbi husene og langs
fjæra nedenfor dyrket mark.
Post 1: Sandfjæra ved Elvoyra.
Post 2: Strandvoll og eksfoliasjon (ca 5000 ar).
Post 3: Havskulpturert landskap.
Post 4: Storskarvsteinen - flyttblokk.
Post 5: Havskulpturert landskap
Post 6: Skrea - en stor steinbre.
Post 7: Steinblokk på steinbre nord (Finnkonebakk-kjærringa)

Se heftet "Morenene på Vikten" som fås kjøpt på Glasshytta.

Klikk her for å gå tilbake tilVikten.
Klikk her for å gå tilbake til kartet.


Webdesign: DataDesign, 8392 Sørvågen
Copyright: Lofoten Tourist Enterprises AS (LTE), 1997