6.0 Det miljø- og distriktspolitiske perspektiv i reisemålsutviklingen

«Vi blir færre - fraflyttingen fra Nord - Norge er i ferd med å nå nye høyder !
Også for Lofoten/Vesterålen må utviklingen betegnes som skremmende og alarmerende»
(Lofotposten 18.11.97)

Det desentraliserte reiseliv - levende lokalsamfunn - tilhørighet, tradisjon og service -
- Norges store konkurransefortrinn - og et gode
- for bosettingen - for reiselivet - for landet -
Bærekraftig utvikling betyr å bevare desentralisert bosetting, vår livsform, vår kultur og vårt naturgrunnlag.
Reiselivsnæringa skal nyttes som redskap for sikring og utvikling av dette.

«Dei distriktspolitiske verkemiddelordningane er grunngjeve med at marknaden ikkje klarar å gi den løysning som samfunnsmessig sett er best for heile landet. Derfor vel ein å gå inn med ein ekstra innsats i dei delar av landet der nærings-strukturen er ekstra svak»

(Fra «Ein ny modell for utvikling av reiselivet i Norge» ; Georg B. Hana , Lillehammer, oktober 1996)

***

6.1 Økologi / økonomi - en viktig kobling

La oss i miljøvernarbeidet klart skille mellom sentralstyrt kapitalintensiv og industrialisert utnyttelse av miljøet - innen fiske, fangst og reiseliv på den ene siden og en lokalbefolknings tradisjonsbundne bruk av nære, fornybare ressurser på den andre.

Blir resursgrunnlaget fjernet kan ikke de lokale innbyggerne reinvestere sin fortjeneste i ny virksomhet annet sted på kloden. Deres kapital; deres hus og båter er da lite, eller intet verdt, og deres selvrespekt og identitet tapt. Heri ligger en økologisk/økonomisk kobling som er, og kan bli vårt lands sterkeste kort for en framtidig bevaring av natur- og miljøressursene.

Å ta vare på en levende, desentralisert bosetting er det beste miljøvern. Vi må erkjenner at den lokale bruker også er den beste verner ut fra sine kunnskaper og århundrelange tradisjoner.

Er vi økonomisk, sosialt og kulturelt avhengig av en ressurs, vil vi lettere påta oss rollen som voktere og vernere av denne ressursen. Dette gjelder kystfolkets og kystfiskernes forhold til fiskeressursene og bygdefolkets og den lokale turistverts forhold til det miljøet som omgir dem - og som deres gjester betaler for å oppleve.
Dette betyr at en desentralisert bosetting bidrar til bevaring av miljøkvaliteter som såvel fiskeriene som reiselivet er fullstendig avhengige av.

6.2 Miljø og reiseliv - en begrepsutvidelse

«Grønt reiseliv» eller miljøriktig reiseliv har vi siden 1987 stort sett knyttet til bedriftsinterne miljøtiltak, utviklingen av kulturriktige innkvarterings-, bespisnings-, transport-, attraksjons og aktivitetstilbud og vernetiltak i natur- og kulturlandskap.

Vi ønsker å videreføre vårt arbeid innen disse områdene, innbefattet et intensivert motivasjons- og holdningsskapende arbeid overfor enkeltbedriftene - dette i samarbeid med det øvrige Lofoten, gjennom Lofoten Avfallsselskap og Destination Lofoten.

6.3 Sikring av bosetting og livsform

har vært en mindre påaktet del av kultur- og miljøbevaringen knyttet opp til reiseliv.
For fiskevær og bygdesamfunn langs kysten utgjør fiskeriene en avgjørende ressurs for såvel bosetting som reiselivsnæring. Dette ønsker vi i enda større grad å vektlegge i utviklingen av reiselivet og i vår formidling. Myndigheter, fiskeri- og reiselivsorganisasjoner må i sterkere grad engasjeres for sikring av miljø og næringer i distriktene. Det bør iverksettes informasjons- og holdningskampanjer overfor befolkningen og turister for å gi bred kunnskap om distriktenes betydning nasjonalt og internasjonalt.

6.4 Desentralisert bosetting - en forutsetning for reiselivet

«--- viktig at man tar konsekvensen av at det er lokalsamfunnet som helhet som er det egentlige reiselivsproduktet»;
Alf Humberset, Fiskerisjefen i Nordland, Nordlandskonferansen for reiseliv, Bodø 15.10.97

Norsk reiseliv har i mange år blitt profilert og markedsført med vekt på natur, kultur og folkeliv - fra de ytterste nes til fjorder, daler og fjellvidder. En desentralisert bosetting med spredte, levende samfunn utgjør hovedfundamentet for norsk kultur- og naturbasert reiseliv.

En vesentlig kvalitet ligger i et serviceapparat der gjesten kommer i kontakt med et tradisjonsrikt og autentisk kultur- og næringsliv og blir betjent av lokalsamfunnets egne innbyggere.

6.5 Og reiselivet - en forutsetning for bosettingen

I bygder og fiskevær har reiselivet de siste årene blitt stadig viktigere for å opprettholde bosettingen. I vårt distrikt har det gjennom perioden vært med å sikre og styrke lokale virksomheter på alle plan, noe som har bidratt til å svekke utkant-ulemper og bremse effekten av en omfattende nasjonal sentralisering.

6.6 Desentralisert og demokratisk eierstruktur - et viktig element i norsk reiseliv

Reiselivet påvirker alle deler av samfunnslivet. Den lokale reiselivsutviklingen bør derfor ikke overlates til reiselivsnæringen alene.

Her er det også en fordel med et stort antall reiselivsaktører og -anlegg;- noe som skaper bredere og mer demokratisk engasjement innen næringa selv. Det er mer en fordel enn ulempe om turistverten også utøver andre yrker i kombinasjon.

Dette gir individualitet, særpreg og mangfold til tilbudet; - enda et sterkt bidrag fra distriktene til landets reiseliv. Samtidig som vi støtter opp om våre mange små reiselivsaktører, må vi på en konstruktiv måte forholde oss til de større aktørene med eierskap og forankring utenom vårt distrikt.

6.7 Formidlingen; -kunnskap, forståelse og respekt for vår livsform

I kontakten med gjestene er det viktig å formidle rett kunnskap om og skape forståelse og respekt for vår kultur og livsform - og å åpne for mellommenneskelig kontakt og forståelse - nasjonalt og internasjonalt.

Formidling av kunnskap om distriktenes betydning nasjonalt og internasjonalt; - økonomisk, kulturelt, sosialt og miljømessig, krever god kompetanse og gode lokale opplærings- og skoleringstiltak. Det blir viktig å prøve ut modeller for effektiv formidling og teste ut resultatene.

.

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no