2.0 GRUNNLAG FOR MÅL- OG STRATEGIVALG

Under forutsetning av en økologisk bærekraftig nytting av natur, kultur og menneskeligeressurser, kan Flakstad og Moskenes utvikle en konkurransedyktig, sterk og lønnsom reiselivsnæring.
 • Hva som på både kort og lang sikt gagner natur, kultur og andre næringer i Flakstad og Moskenes er overordnet.
 • Dette betyr at det ikke primært er turistenes ønsker eller bedriftsøkonomiske vurderinger som ensidig skal danne grunnlag for utviklingen av produktet, profileringen og markedsføringen av området.
 • Forandringer og omlegginger i årene som kommer må skje utfra målsettinger som gir de lokale aktørene et klart bilde av den prosessen de deltar i. Dette forutsetter effektiv lokal styring med god informasjonstilgang og bred deltakelse fra aktører i og utenfor reiselivsnæringa.

Følgende ti punkter legges til grunn for reiselivsutvikling i Flakstad/ Moskenes:

 1. Reiselivet skal skaffe arbeidsplasser og inntekt. Det er viktig å overvåke og styre utviklingen for å bevare levende natur, samfunn og næringer.
 2. Lokalsamfunnene må selv styre utviklingen i området.
 3. Vi er innstilt på å iverksette nødvendige tiltak dersom utvikling fører til uakseptabel påkjenning for befolkning og natur
 4. Vi begrenser utviklingen til det som er ønskelig, ikke til det som er gjennomførbart.
 5. Vi beholder kontrollen over vårt areal. Vi går inn for en aktiv planleggings- og arealbrukspolitikk for å sikre lokal kontroll over utnyttingen av over våre arealer.
 6. Utbygging av eksisterende bygg/anlegg og infrastruktur skal for å hindre overbelastning tilpasses de overordnede målsettingene.
 7. Vi tar vare på natur og landskap på en virkningsfull måte. Vi vurderer oppretting av verneområder for natur og sørger for at miljø- og kulturvernmyndigheter kan delta i styring og planlegging.
 8. Vi vil motstå faren for ensidig næringsutvikling og over-avhengighet av turistmarkedet. Vi går inn for en styrking av andre næringer som fiskeri- og jordbruksnæringa m.fl. og for deres samarbeid med reiselivet.
 9. Et prinsipp i reiselivsutviklingen i vårt område er hensyn og støtte til særpreget i fri natur og lokal kultur. Vi forventer at våre gjester godtar dette prinsippet. Vi tar vare på og fremmer vår arkitektur, vårt håndverk, vår kunst, vårt språk, våre skikker og vår mat.
 10. Vi skal sørge for informasjon til alle interesserte: Lokalbefolkning, turistnæringen, politikere og turister. Vi skal prøve å vinne deres støtte for en sosial ansvarsfull og naturvennlig atferd.

Tilbake til Målsetting / Strategi / Reiselivsutvikling

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no