Miljøprosjektet ved Destination Lofoten
"Miljørettet reisemålsutvikling"

I dag opplever vi at det utøves et sterkt press på våre ressurser; både av natur- og kulturmessig art. Vi lever i en attraktiv, men sårbar natur, og det er særdeles viktig at det arbeides målrettet med å ivareta og foredle våre ressurser til beste for alle parter.

Destination Lofoten har som et av sine langsiktige mål at reiselivnæringen ikke skal forringe miljøet. Det er viktig å ta vare på både naturressursene og det levende miljøet i fiskeværene våre.

I et samarbeid med GRIP, Nordland Fylkeskommune og Landsdelsutvalget ble det i 1997 satt i verk et eget prosjekt: "miljørettet reisemålsutvikling". Til prosjektets arbeidsfelt ligger bl.a. å arbeide for å ivareta felles interesser ifht natur- og kulturressurser, iverksette tiltak og debatter, arrangere seminarer, studieturer og annet som kan bidra til å høyne bevisstheten og kompetansen i miljøarbeidet i reiselivsnæringen.

I prosjektets tredje år satses det spesielt på bedriftsnivå. Gjennom sertifiseringsprogrammet Miljøfyrtårnet skal bedrifter stimuleres til å iverksette miljøtiltak og innføre en bevisst miljøholdning blant de ansatte. Dette vil lede til mindre belastninger på det ytre miljø, samt bedre lønnsomhet i bedriften. Prinsippene er enkle; reduseres avfallet, går kostnadene ned. Økes miljøinnsatsen vil det på sikt få klare konkurransefordeler. Store mål kan ofte oppnås via en gjennomgang av bedriftens rutiner.

Gevinsten ved et konkret miljøarbeid er stor, både for den enkelte bedrift og reisemålet generelt. I det lange løp vil alle nyte godt av hverandres innsats; innsatsen for å bevare Lofoten som et attraktivt reisemål for våre gjester; - den miljøbevisste turist ? og oss fastboende lofotinger!

Har du spørsmål eller betraktningertil miljøprosjektet? Ta kontakt med Destination Lofoten v/ prosjektleder Hege A. Eilertsen; hege@lofoten-tourist.no, tlf. 760 73 000

Tilbake til Idegrunnlag

Klikk denne knappen for en fullstendig presentasjon av reiselivsnæringen og andre tilbud i Flakstad & Moskenes.

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no