Emner som behandles under studiet

Lokalsamfunn, natur og kultur/historie

Mål

Kurset skal utvikle en kritisk holdning til ideer og prinsipper for bærekraftig ressursforvaltning og utvikling av små samfunn - og forståelse av natur og kultur som reiselivsressurser.

Innhold

 • Nordnorsk kulturhistorie, tradisjon og identitet
 • Natur og naturforståelse som grunnlag for samfunn og bosetting
 • Bærekraftige næringer og livsformer sett i historisk perspektiv
 • Økologisk, etisk, juridisk og politisk grunnlag for bruk av natur- og kulturressurser i reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling
 • Forholdet mellom sentrum og periferi sett i historisk perspektiv
 • Lokalsamfunnet og globaliseringen – nye utfordringer og muligheter

Lokalsamfunns- og destinasjonsutvikling

Mål

Studentene skal kunne analysere et sted og foreslå profil og produktprioritering. Det skal lages en strategisk plan for lokal reiselivsutvikling.

Innhold

 • Reiselivsproduktet - produktforståelse på område- og stedsnivå
 • Betydningen av ”det autentiske” når reiselivet skal utvikles
 • Natur- og kulturgitte forhold på stedet, hva finnes av opprinnelige eller lagde produkter
 • Produktutvikling - steders profilering, ”image” og posisjon
 • Reiseliv og etikk
 • Ulike forvaltningsregimer og -teknikker knyttet til bærekraftig natur- og kulturturisme
 • Entreprenørskap
 • Strategisk plan og produkttiltak knyttet til destinasjonsutvikling
 • Lokal organisering av reiselivet: Mål, midler, former for samarbeid og nettverksbygging
 • Pedagogikk og metodikk - interkulturell formidling nasjonalt og internasjonalt
 • Kompetanseutvikling og -overføring.

Reiselivsmarkedsføring og e-handel

Mål

Kurset skal gi deltakerne innføring i reiselivsmarkedsføring med særlig fokus på e-kanalen.

Nye måter å utføre handelstransaksjoner på gir nye muligheter for småbedrifter og lokalsamfunn. Studentene skal gis innsikt og ferdigheter i å løse disse utfordringene og kunnskap om e-handelens utvikling og potensiale. De skal lage en markedsplan for destinasjonen.

Innhold

 • Forbrukeratferd
 • Segmentering i reiselivsnæringen
 • Stedsintern informasjon, motivasjon og markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring og kundeoppfølging
 • Kvalitetsledelse i reiselivsnæringen
 • Profilering og merkevarebygging i reiselivetInternettmarkedsføring og -salg – distriktenes nye vekstmulighet?
 • Eksempler på utvikling og oppbygging av web-sider
 • Integrert markedsplanlegging - bruk av lokale konkurransemidler.

Metode

Mål

Studenten skal gis innsikt i og kunnskap om

 • hvordan man planlegger, utreder og gjennomfører et godt utviklingsprosjekt.
 • de metodiske krav som stilles til planlegging og gjennomføring av et større skriftlig utredningsarbeid.
 • innholdsmessige krav til en kvalitativ god utredningsskisse/ forskningsskisse.

Innhold

 • Planlegging, utredning og gjennomføring av et utviklingsprosjekt
 • Innføring i utredningsarbeid, aksjonsforsknings- og utviklingsarbeid
 • Valg og avgrensning av tema
 • Ulike tilnærminger i forhold til tema og problemstilling
 • Krav til problemstillinger
 • Utvikling av design
 • Litteratursøk og litteraturvurdering.

Click her for å fortsette...
Tilbake

LTE - Reiselivsskolen i Lofoten, N-8392 Sørvågen. Tel. 76 09 15 55 E-mail: lte@lofoten-info.no